TEAMUDVIKLING skaber højtydende teams i trivsel

Teamudvikling

Arbejdet med teamudvikling giver jer:

 • Mere tid til kerneopgaven, når der er ro om samarbejdet
 • Højere faglighed gennem en konstruktiv feedbackkultur
 • Bedre udnyttelse af teamets kompetencer og ressourcer
 • Større trivsel og mindre stress i teamet
 • Bedre resultater i opgaveløsningen

Kender du det her?:

Misforståelser & uenigheder bliver for let til konflikter.

Der er kamp om de faglige eller personlige perspektiver. 

Der er en trykket stemning og manglende tillid i teamet.

Højtydende team opstår desværre sjældent af sig selv. 


Det kræver opmærksomhed og bevidst arbejde at hjælpe sit eller sine medarbejderes team til at blive funktionelle og højtydende, men det er altid investeringen værd.

Konflikter i team

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

De typiske ønsker for et udviklingsforløb for teamet

 • At turde give og modtage konstruktiv faglig feedback i teamet
 • At få styr på teamets forpligtende aftaler om kommunikation, adfærd og opgavefordeling
 • At udnytte hinandens viden og kompetencer bedre, og italesætte forskelle, styrker og udfordringer
 • At hjælpe et eller flere teams videre fra frustrationsfasen og henimod det funktionelle og højtydende team
 • At få strukturede dialoger og beslutninger om teamets visioner, retning og værdier, samt konkrete handleplaner der sikrer at de implementeres

Teamudvikling med de 5 R’er 

En systematisk måde at arbejde med teamudvikling på, er ved at bruge 5 R modellen.

Modellen giver overblik over de vigtigste ting der skal være på plads i et team, så I kan se hvor I skal arbejde mere, og hvor I allerede er godt kørende.

5R modellen dækker temaerne: Relationer, Retning, Regler, Roller og Rammer

Ved at gå igennem modellen i teamet, kan I afklare hvor I er afklarede og enige, og hvor I har brug for at drøfte og beslutte. Refleksionskortene i kategorien teamudvikling bygger på parametrene i de 5 R’er.

De 5 R'er

Relationer

De indbyrdes relationer, tilliden i teamet og den kommunikation teamet ønsker at have sammen. Gode relationer er fundamentet for ting som tolerance, hjælpsomhed, samarbejde, arbejdsglæde & udvikling og har derfor stor betydning for, hvordan jeres team løser opgaver.

Retning

Retningen er jeres fælles mål for det arbejde I leverer. Formålet med teamets arbejde og med de forskellige kerneopgaver bør være helt klart for at I kan arbejde i samme retning.

Regler

Håndhævelsen af allerede givne regler, som lovgivning, politikker og forretningsgange, samt teamets uformelle regler. De uformelle regler som I selv beslutter, handler om adfærd, mødeaftaler og kommunikation i teamet, og bør skrives ned så de forpligter.

Roller

Roller og opgaver og hvordan de skal fordeles mellem jer i teamet. Fordelingen bør ske efter kompetencer og ressourcer, og det bør være tydeligt og italesat hvem der har hvilke roller og opgaver i teamet.

Rammer

Teamets beføjelser og i hvilken sammenhæng det skal arbejdes. Rammerne handler fx om jeres fysiske placering, økonomi, ressourcer, kompetencer og tid. Det skal være helt tydeligt for alle teammedlemmer hvilke rammer de arbejder under.

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med teamudvikling

Det højtydende team:

 • Lytter og spørger nysgerrigt ind til andre teammedlemmers perspektiver 1 gang for hver gang de selv udtrykker deres eget perspektiv. (I det lavtydende team er forholdet 1 til 20)
 • Giver hinanden 5 gange så meget anerkendende feedback som kritisk feedback
 • Forudser selv fremtidige kompetencebehov og kan selv udvikle teamets kompetencer
Højtydende team

Teamets faser

De fleste teams gennemgår 4 typiske faser; etablering, frustration, drift og højtydende i deres levetid.

Når teammedlemmer skiftes ud, eller vilkårene ændrer sig betragteligt starter faserne på ny.

Etablering:

I etableringsfasen er man ofte usikker, prøver sig frem og er afhængig af autoriteter. Man ved ikke helt hvad man kan forvente af hinanden, og hvordan man skal gribe opgaverne an, men alle gør deres bedste.

Frustration:

I frustrationsfasen er der ofte kam og konkurrence om magten og status i teamet. Teamet er præget af forvirring og frustration over opgaveløsningen, fordi der endnu ikke er koordineret og skabt fælles arbejdsrutiner.

Teamets faser

Funktionelle:

Det funktionelle team har fået mere ro på, og der er etableret praksisser for hvordan teamet løser og fordeler opgaverne mellem sig. Teamet er begyndt at udvikle tolerance overfor forskellighederne, tilliden er vokset og teammedlemmerne støtter hinanden.

Højtydende:

Det højtydende team tager kollektivt ansvar for opgaveløsningen, og oplever at være stærkere sammen end hver for sig. De har et effektivt samarbejde og påskønner og udvikler hinandens kompetencer.

Få professionel sparring på jeres teamudvikling?

 • Inden I går i gang med en faciliteret teamudviklingsproces, er det en god ide at få sparring på jeres største udfordringer og væsentligste behov.

 • Jeres udviklingsforløb bliver konkret og realistisk, ved at inddrage en af vores certificerede konsulenter allerede i planlægningsfasen.

 • Vi hjælper jer med at finde ud af præcist hvor skoen trykker, og at formulere de vigtigste ønsker for jeres team.