LÆREPLANSTEMAER  genveje til arbejdet med den styrkede læreplan

Læreplanstemaer, pædagogisk dag

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan banker på, og skal være implementeret i alle daginstitutioner inden 1.juli 2020.

Vil I have hjælp til arbejdet?

Potentialehuset hjælper jer med:

 • At sætte spot på de bedste erfaringer og rutiner som allerede understøtter læreplanen
 • At lave et konkret gennemsyn af jeres daglige pædagogiske rutiner, så I ved hvor I skal justere eller udvikle rutinerne, så de skaber mest effekt for barnet
 • At finde simple og konkrete ideer til hvordan I kan videreudvikle arbejdet med de 6 læreplanstemaer
 • At få systematisk evaluering af den styrkede læreplan ind i jeres praksis, på den måde der passer jer
 • At få lavet konkrete handleplaner på de første skridt til implementering i en travl hverdag

Jeres udbytte er:

 • Systematisk faglig refleksion og videndeling i arbejdet med de 6 læreplanstemaer
 • Sammenhæng mellem pædagogisk grundlag og læreplanstemaer i jeres daglige rutiner
 • At få forældresamarbejdet med og et styrket hjemligt læringsmiljø til gavn for barnets udvikling

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Nye regler – ny pædagogisk læreplan

Den 1.7. 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan for dagtilbud. Med den nye læreplan kommer der styrket fokus på bl.a. leg, nysgerrighed og børnefællesskaber.

Som leder og klyngeleder står vi til dagligt med mange situationer, hvor vi har brug for hurtige refleksioner om kerneopgaven og den styrkede Læreplan.

Vi har købt Potentialehusets refleksionskort og bruger dem til mange forskellige situationer, blandt andet til udvikling af praksisfortællinger i forhold til den styrkede læreplan.

Temaerne er gode og taler direkte ind i den styrkede læreplan, og refleksionskortene er delt op i forskellige relevante kategorier.

Det har stor værdi for lederne at spørgsmålene på refleksionskortene er tilpasset vores praksis og nemme at gå til – de behøver ikke finde på spørgsmål selv.

Guli Werther

Klyngeleder, Københavns Kommune

Det pædagogiske arbejde omkring læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag er vigtigt men komplekst.

Det kræver faglig opmærksomhed og gode dialogiske processer, at få arbejdet læreplanerne ind i den daglige praksis i en travl hverdag.

Det sker ikke af sig selv.

Refleksionskort

Potentialehuset har udviklet 100 refleksionskort som taler lige ind i:

 • Læreplanstemaerne
 • Det pædagogiske grundlag
 • Daginstitutionens pædagogiske rutiner
 • Forældrepartnerskaber

Hvad kan refleksionskortene?

Refleksionskortene er en hjælp og støtte til at få arbejdet med den styrkede læreplan ud i institutionens teams og stuer.

De hjælper jeres drøftelser med at blive til konkrete praksisændringer, som skaber effekt for barnet.

Om indholdet

De 100 refleksions kort har relevante spørgsmål, der lægger op til refleksion, praksis eftersyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet dels på baggrund af de nationale læreplaner for daginstitutionsområdet, og dels med udgangspunkt i institutionernes daglige praksis og typiske udfordringer.

Kortene skaber både refleksioner over jeres generelle tilgang til begreber som medbestemmelse, børnesyn & dannelse, men spørger også ind til jeres helt konkrete pædagogiske praksis.

HVAD SIGER LOVEN?

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt

i et børneperspektiv.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.

Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende

overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Dagtilbudslovens § 7

Kan du eller en anden i din institution facilitere dialoger, og få tanker & ideer til at blive til forpligtende handlinger, - er kortene lige til at tage op og bruge.

Hvis I gerne vil have støtte til struktur, fokus & handlekraft i jeres dialoger, kan I få hjælp af

Reflektionshjulet

Hvordan kan vi selv arbejde kvalificeret med læreplanstemaer?

I Potentialehuset har vi med succes brugt vores refleksionshjul i arbejdet med læreplanstemaerne.

Refleksionshjulet fokuserer den faglige dialog ind, så I kan drøfte en ting ad gangen, fx jeres nuværende pædagogiske rutiner, jeres bedste erfaringer eller helt nye ideer og muligheder i arbejdet.

Til refleksionshjulet hører de 100 refleksionskort som dækker både det pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer, som der skal arbejdes med i daginstitutionerne.

Refleksionshjulet hjælper jer i gang med en metodisk refleksions- og udviklingsproces på en anderledes og enkel måde, hvor I kan fokusere på det som er allermest relevant i jeres praksis.


Alle temakort og dialogiske fokusområder lægger op til drøftelser centreret omkring kerneopgaven og målet: Effekten for barnet.

I kan inddrage samtlige 6 læreplanstemaer samt det pædagogiske grundlags 9 overskrifter, i lige det tempo I ønsker at arbejde med det.

I kan desuden koble til forældresamarbejdet, så fx arbejdet med det hjemlige læringsmiljø inddrages når i drøfter læreplanstemaerne.

Forældresamarbejdet er en af de vigtige nøgler til barnets trivsel & udvikling, og forpligtende forældrepartnerskaber en af vejene til et styrket hjemligt læringsmiljø til gavn for barnet – også når det er i institution

 Vi kommer gerne til jer med en demonstration af refleksionshjulet og hvordan I kan bruge det til at få gang i arbejdet med den styrkede læreplan.

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at implementere læreplaner:

Facilitering af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Uanset hvordan I ønsker at gribe det obligatoriske læreplansarbejde an, kan Potentialehuset hjælpe jer med at facilitere små og store dialogprocesser.

I kan bruge jeres personalemøder eller personaledage til at få sat gang i arbejdet med den styrkede læreplan, gennem en faciliteret, struktureret og veltilrettelagt proces, som vi laver i tæt samarbejde med jer.

Potentialehuset hjælper jer med:

At sikre det nødvendige forpligtende ejerskab hos medarbejderne, når I går i gang med arbejdet

At tydeliggøre hvor I skal/vil hen med arbejdet, og holde fokus på formålet undervejs i processen

At facilitere inddragende processer, som involverer alle medarbejdere og sikrer at alle relevante perspektiver høres

 At processen munder ud i konkrete tiltag for det efterfølgende pædagogiske arbejde som er ligetil at gå i gang med.

Case fra arbejdet med læreplaner:

1 personaledag i daginstitution: Læreplanstemaer og pædagogiske rutiner

Hvad var baggrunden og ønsket?

 • En leder ønskede at sætte turbo på den fælles faglige udvikling, herunder at invitere medarbejderne til at reflektere og ideudvikle på de pædagogiske rutiner.
 • Målet var at koble de daglige pædagogiske rutiner tættere til de seks læreplanstemaer, samt lære af hinandens praksis på tværs af huset.

Hvad fik dagsinstitutionen ud af arbejdet med læreplanstemaer?

 • Ideudvikling på alle læreplanstemaerne koblet til forskellige praksissituationer fra dagligdagen, og de mest relevante ideer blev prioriteret
 • Udarbejdet konkrete handleplaner for arbejdet med de pædagogiske rutiner ind i læreplanstemaerne fra hver stue
 • Stuerne blev gensidigt inspireret af hinandens fortællinger om arbejdet med de pædagogiske rutiner, og tog initiativer til mere samarbejde og vidensdeling på tværs

Hvordan blev opgaven løst af Potentialehuset?

 • Medarbejderne blev delt i mindre grupper på tværs, og hjalp hinanden med at beskrive deres pædagogiske rutiner og koble dem til læreplanstemaerne
 • Potentialehuset brugte refleksionskort til at sætte en struktureret drøftelse og ideudvikling i gang, så vi kom omkring hvert enkelt læreplanstema og mange forskellige praksissituationer
 • Handleplaner med nedbrydning til mindre opgaver hjalp med at sætte de bedste ideer ind i forpligtende handling

Refleksionshjulet kan bruges til ALLE jeres faglige drøftelser

Faglige dialoger som ikke faciliteres, bliver ofte ukonkrete og ufokuserede.

Diskussionerne bliver for sjældent til nye ideer og løsninger.

Vi glemmer at drøfte det vi lykkes med

Vi fortaber os i detaljer vi tilfældigt blev optaget af.

Vi når ikke i mål med handleplanen og får dermed ikke skabt forandring.

Refleksionshjulets styrke er især den visuelle og intuitive forståelse af dialogens struktur – så I kommer nemt i gang alene ved at folde hjulet ud og samle jer om plade og kort.

Refleksionshjulet samler dialogen, og skaber nærvær, fokus og struktur.

Refleksionshjulet støtter jeres dialog omkring refleksionskortene – men kan også bruges til alle andre faglige dialoger.

På bagsiden af hjulet er kategorien Samarbejde & Kommunikation – og udover de 100 kort som taler ind i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, får I yderligere 118 refleksionskort til at styrke jeres team-, stue-, eller personalesamarbejde