Ledelsesbaseret Coaching

Lederen som facilitator og coach | Skab udvikling | Fold ressourcerne ud| Træn den følelsesmæssige intelligens | Skab refleksion og ejerskab

Ledelsesbaseret coaching handler om at:

 • kunne lytte fokuseret og stille spørgsmål som skaber refleksion
 • forstå og gå med på medarbejderens perspektiv uden at miste fokus på den organisatoriske kerneopgave
 • give slip på ansvaret for at finde en løsning her og nu, og i stedet være nysgerrig og udforskende
 • kende og kunne bruge basale coaching- og facilitator metoder
 • vide hvornår det er på sin plads at være coachende og faciliterende som leder og hvornår det IKKE er OK
 • vide at den coachende leder kan give feedback, ytre  ideer og have ledelsesmæssige holdninger

Ledelsesbaseret coaching

Hvorfor bruge ledelsesbaseret coaching?

Som leder er en af dine hovedopgaver at støtte dit personale i at varetage kerneopgaven med størst mulig kvalitet, og at skabe kompetenceudvikling og trivsel.

Det kræver at du mestrer mange forskellige ledelsesstile, - heriblandt den coachende lederstil som er den du bruger når du laver ledelsesbaseret coaching.

Når du bruger ledelsesbaseret coaching får du din medarbejder eller dit team til selv at reflektere, tage ansvar og finde løsninger.

Det skaber løsninger med større ejerskab, og sikrer at problemerne ikke bare havner på dit bord.

Desuden udvikler du medarbejdernes kompetencer, og træner deres evne til refleksion, til at se muligheder og til at se tingene fra forskellige perspektiver.

Hvad kan du konkret bruge ledelsesbaseret coaching til?

 • Som leder af en daginstitution kan du fx gennem ledelsesbaseret coaching hjælpe din medarbejder til at se en vanskelig situation fra flere perspektiver herunder børnenes perspektiv og forældrenes perspektiv, og finde mulige løsninger som er bæredygtige for alle parter.
 • Som leder i et jobcenter kan du fx gennem ledelsesbaseret coaching hjælpe din medarbejder til at se flere muligheder på en borgers vegne, eller til at opdage hvordan egne fastlåste forestillinger kan begrænse samtalen med og rådgivningen af borgeren
 • Som skoleleder kan du fx gennem ledelsesbaseret coaching hjælpe dine ansatte lærere til at håndtere en konfliktsituation i klassen eller til at finde nye veje til at nå ind til en udfordret elevs motivation og læringspotentiale.

Hvorfor virker ledelsesbaseret coaching?

Når du som leder stiller coachende spørgsmål i stedet for at rådgive eller selv problemløse, taler du til dine medarbejderes kognitive ressourcer, kreativitet og evne til at se muligheder. Du taler desuden til deres ansvarsfølelse og styrker deres opfattelse af egne kompetencer og styrker.

De mest bæredygtige løsninger er uden tvivl dem vi selv oplever at være nået frem til, og have besluttet.

Men du skal selvfølgelig også kunne vurdere hvornår ledelsesbaseret coaching er på sin plads, og hvornår det er andre ledelsesstile du skal trække på.

Du træder nemlig aldrig ud af ledelsesrollen når du coacher, men bruger blot en anden metode end når du rådgiver, rammesætter eller inddrager, og fordi du i den ledelsesbaserede coaching kan komme tæt på din medarbejders tanker, følelser og reaktioner er etikken ekstra vigtig at have på plads.

Ledelsesbaseret coaching kan læres

Det kræver at kendskabet til metoder og teknikker følges op af refleksion over og især solid træning af egen praksis.

At skifte rådgivning og rammesætning ud med coachende spørgsmål kræver tilvænning, bevidst fokus og mulighed for feedback på egen praksis.

Resultatet bliver mere kompetente og løsningsorienterede medarbejdere, og du vil skabe udvikling hos både individer, teams og organisation.

Ledelsesbaseret coaching af teams og personalegrupper

Også til møder, ved teamdialoger og i udviklingsprocesser er det en stor fordel hvis du som leder har facilitatorkompetencer til at styre dine medarbejdere gennem processen, med fokus, refleksion, og konkret udbytte.

Det handler især om at kunne stille de rigtige spørgsmål som åbner dialogen, og om at kunne lytte til hvad der egentlig bliver sagt – også til det som ingen har lyst til at høre. Samtidig skal du som leder kunne styre dialogerne i forhold til organisationens mål og kerneopgave.

Som facilitator eller teamcoach bruger du dermed mange af de samme kompetencer og metoder som når du coacher individuelt, men det kræver lidt mere at navigere i situationen med flere eller mange medarbejdere. Du skal både være nærværende overfor den enkelte i dialogen, og kunne bevare overblikket over processen, så I når det I skal på mødet, og alle får mulighed for at bidrage.

 • Som teamcoach kan du fx gennem ledelsesbaseret coaching hjælpe teammedlemmerne til hver især at udtrykke bekymringer og ønsker til deres arbejde, og få dem til at lytte og reflektere over hinandens udsagn og måske se det større billede, eller opdage helt nye muligheder. Du kan også skabe opmærksomhed omkring i hvor høj grad de taler ind i kerneopgaven uden at optræde irettesættende og skabe modstand.
 • Som mødefaciliator kan du fx gennem ledelsesbaseret coaching skabe større refleksion og få flere til at bidrage til jeres fælles møder, og du kan sikre ægte lydhørhed for hinandens indlæg på møderne. Du kan desuden bruge coachingmetoderne til at invitere medarbejderne til i højere grad at involverer sig i og tager ansvar for organisationens udfordringer

MØDEFACILITERING

Hvordan tilegner du dig ledelsesbaseret coaching?

Potentialehuset har udviklet et velafprøvet kort uddannelsesforløb som kan styrke dine kompetencer som coach og facilitator. ”Ledelsesbaseret Coaching” er et målrettet og praksisnært forløb som træner ledere i at bruge den coachende tilgang overfor medarbejderne samt i at facilitere enkle processer.

Uddannelsen varetages af konsulenter som er EMCC certificerede coaches og IAF certificerede facilitatorer, og som kender jeres daglige praksis fra mange års arbejde med offentlige institutioner.

Som leder kan du vælge hvilke trin, der er mest givtige for dig - du behøver således ikke at tage alle 4 trin. Et trin består af 3 workshopdage - læs om vores coach uddannelse via linke herunder eller køb grundbogen til uddannelsen her.

COACH UDDANNELSEN

Anders Heino Christensen, Pædagogisk Leder "Børnehuset Katholm", KBHs Kommune, efter trin 1, 2 og 3 på Coach Uddannelsen

"Coach Uddannelsen "Ledelsesbaseret Coaching" har givet mig konkrete redskaber til min ledelsespraksis, og et kvalitetsløft til mit ledelsesarbejde i min enhed samt i mit ledelsesteam. Jeg bruger værktøjerne dagligt i min praksis, og oplever samtaler med højere kvalitet, mere fokus på målet, at medarbejderne udvikles og at det højner kvaliteten i institutionen. Mine medarbejdere spejler sig fx nu i den måde jeg laver forældresamtaler på."